משתלת יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע"מ

+972-4-9800111 :טל
+972-50-5407403 :נייד

+972-4-9800354 :פקס
   :אימייל 

yoashco@netvision.net.ll

:כתובת למכתבים:
משתלת יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע"מ
ד.נ. משגב
יודפת 2018000